Współpraca ze Stowarzyszeniem „Dolina Wełny”

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR) na lata 2023-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się oraz chętnych do wypełnienie Ankiety oraz Arkusza pomysłu .

ANALIZA OBSZARU – ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW TERENU LGD

STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która w znacznym stopniu pomoże LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny’ wytyczyć kierunki wspierania inicjatyw gospodarczych i społecznych w nowym okresie strategicznym 2023-2027. Niniejsze badanie jest elementem procesu powstania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta jest anonimowa, a pozyskane dane służą jedynie LGD w celu jak najlepszego dostosowania działań do potrzeb zgłaszanych na obszarze działania Stowarzyszenia.

1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że mieszka Pan(i) w swojej gminie?

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

 1. c Zdecydowanie tak
 2. c Raczej tak
 3. c Raczej nie
 4. c Zdecydowanie nie

2. Jak Pan(i) ocenia warunki życia w gminie w zakresie?

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu.

    Bardzo dobre Raczej dobre Raczej złe Bardzo złe Trudno powiedzieć
1. Ochrona zdrowia c c c c c
2. Oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży c c c c c
3. Oferty edukacyjnej i kulturalnej dla starszych c c c c c
4. Dostępności atrakcyjnych miejsc pracy c c c c c
5. Czystości środowiska (rzek, jezior, powietrza) c c c c c
6. Skuteczności pomocy społecznej c c c c c
7. Utrzymania dróg i ulic, parkingów i chodników c c c c c
8. Bezpieczeństwa obywateli c c c c c
9. Możliwości uczestnictwa w ofercie kulturalnej c c c c c
10. Możliwości uprawiania sportu i rekreacji c c c c c
11. Transportu zbiorowego (połączeń komunikacji zbiorowej c c c c c
12. Sprawnego funkcjonowania urzędów lokalnych c c c c c

ARKUSZ POMYSŁU DLA MIESZKAŃCÓW TERENU LGD

STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” rozpoczyna prace nad stworzeniem LSR na lata 2023-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową LSR – wypełnienie poniższego Arkusz Pomysłu, który umożliwi nam określenie celów i kierunków działania.

W poniższym Arkuszu Pomysłu prosimy przedstawić, co Pan(i) chciałby(aby) w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD.

Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zadań społecznych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.

Informujemy, że podane informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wyłącznie na potrzeby LSR.

1. Nazwa/temat proponowanego zadania-pomysłu:

 
 
 

2. Co ma być zrealizowane?

 
 
 
 

3. Charakterystyka projektu:

Proszę zaznaczyć odpowiedź (dowolna ilość)

 1. c jest innowacyjny (zastosowanie nowych technologii, wprowadza nowy lub istotnie ulepszony produktu/usługę/proces na obszar LGD)
 2. c jest związany z cyfryzacją (zakłada działania w zakresie upowszechniania nowych technologii i modeli biznesowych opartych na cyfryzacji i sieci internetowej)
 3. c jest związany z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (zakłada działania w zakresie rozwoju energii odnawialnej, poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, działań edukacyjnych zwiększających świadomość w sferze zmian klimatycznych)
 4. c przeciwdziała niekorzystnym zmianom demograficznym (starzenie się społeczeństwa, migracja zarobkowa, itp.)
 5. c jest związany z wspieraniem przedsiębiorczości (rozwój działalności gospodarczej, tworzenie miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia, warsztaty, kursy, itp.)
 6. c  jest związany z wspieraniem udziału młodzieży w działaniach LGD (dostęp do projektów realizowanych przez LGD oraz realizacja działań dedykowanych ludziom młodym)
 7. c będzie realizowany w partnerstwie (wspieranie współpracy w tym działań wspólnych przedsiębiorców, wspólnej realizacji działań społecznych przez różne podmioty, działań na rzecz pobudzenia współpracy na różnych płaszczyznach)

4. Gdzie będzie realizowane zadanie-pomysł?

Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź.

 1. c Gmina Damasławek
 2. c Gmina Gołańcz
 3. c Gmina Kiszkowo
 4. c Gmina Margonin
 5. c Gmina Mieścisko
 6. c Gmina Rogoźno
 7. c Gmina Skoki
 8. c Gmina Wapno
 9. c Gmina Wągrowiec

5. Kto ma być głównym realizatorem zadania-pomysłu? (np. nazwa organizacji/instytucji/ przedsiębiorstwa)

 
 
 

6. Jak i z kim zakłada się współpracę przy realizacji  zadania-pomysłu?

 
 
 
 
 

7. Jakie korzyści przyniesie realizacja zadania-pomysłu dla naszego obszaru?

 
 
 
 
 

8. Szacunkowe koszty realizacji zadania-pomysłu:

 
 
 

9. Szacunkowy czas trwania realizacji zadania-pomysłu?

 
 
 

10. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej zadanie-pomysł lub nazwa instytucji/ organizacji/przedsiębiorstwa w imieniu której zgłaszane jest zadanie-pomysł:

 
 
 

11. Kontakt (telefon, e-mail)

 
 
 

Wypełnione arkusze pomysłu należy przekazać do LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”:

 • osobiście do Biura LGD (ul. Kolejowa 24,pok. 202, 62-100 Wągrowiec) lub
 • pocztą (Biuro LGD ul. Kolejowa 24,pok. 202, 62-100 Wągrowiec) lub
 • drogą e-mail (skan na adres: biuro_dolinawelny@o2.pl)

Ostateczny termin odesłania arkusza pomysłu do LGD to: 14.10.2022 r.

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ARKUSZA!

W przypadku pytań dotyczących ankiety, arkusza pomysłu, bądź całego procesu konsultacji społecznych, Biuro LGD jest do dyspozycji pod numerem: 67/25-52-489 lub 508-568-051.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *