NGO – co to?

NGO - co to?

Organizacje pozarządowe to termin, który w polskim prawie na dobre zagościł w 2003 roku dzięki Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), gdzie zamieszczono definicje:

„organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia”.

Tak zwany „trzeci sektor” czy NGO (z angielskiego non-goverment organization) to niewątpliwie ważne ogniwo społeczeństwa obywatelskiego, a więc społeczeństwa, którego członkowie (czyli po prostu ludzie) charakteryzują się aktywnością oraz zdolnością do samoorganizacji oraz osiągania celów bez impulsu ze strony instytucji państwowych.
Dzięki takiemu ujęciu organizacji pozarządowych dostrzec możemy ich dużą niezależność w podejmowanych inicjatywach. Motorem sprawczym są członkowie, wolontariusze, pracownicy organizacji, którzy inicjują oraz przeprowadzają działania, które mieszczą się w statucie.

Co byłoby bez NGO ?

Aktualnie ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa, a nawet państwa bez organizacji pozarządowych. Jeśli przyjrzymy się czym zajmują się stowarzyszenia czy fundacje, jasne stanie się, że nagłe zniknięcie niedostrzeganych czasem NGO’sów spowodowałoby niesamowity chaos oraz stworzyło organizacyjną dziurę ciężką – i pod względem finansowym i operacyjnym – do zasypania.
Fundacje i stowarzyszenia prowadzą hospicja, schroniska dla zwierząt, ośrodki dla bezdomnych, prowadzą zbiórki dla potrzebujących, dystrybucję żywności oraz darów, akcje charytatywne czy kulturalne, prowadzą teatry, muzea, kluby sportowe itd. Ciężko byłoby wymienić wszystkie płaszczyzny życia społecznego, w których udział organizacji pozarządowych jest nieodzowny i wręcz nie do zastąpienia.

Czym zajmuje się Towarzystwo ALIA ?

Uświadomienie sobie znaczenia oraz spectrum działalności organizacji pozarządowych z pewnością prowadzi do spojrzenia na lokalne podwórko i postawieniu sobie pytania:

                Czym zajmują się organizacje pozarządowe w mojej gminie czy w moim otoczeniu?

Towarzystwo ALIA jest stowarzyszeniem posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego. Formalne cele działalności znaleźć możemy w statucie, który jak w przypadku większości stowarzyszeń znaleźć można chociażby na stronie internetowej organizacji: http://alia.org.pl/dokumenty/.

W praktyce Towarzystwo ALIA w chwili obecnej prowadzi Program Żywnościowy polegający na dystrybucji żywności wśród osób potrzebujących wsparcia w Gminie Skoki. Prowadzi projekty edukacyjne oparte na nowych i innowacyjnych technologiach (robotyka, programowanie), warsztaty dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Organizuje atrakcje dla dzieci oraz zbiórki na rzecz osób potrzebujących pomocy.
Są to działalnie, które nie mieszczą się na pierwszych stronach gazet, ale łącznie obejmując działaniami ponad 1000 osób są również niewątpliwie aktywnościami ciężkimi w łatwy sposób do zastąpienia.

W samej Gminie Skoki, w której mieści się siedziba Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA znaleźć możemy przynajmniej kilka organizacji pozarządowych – m.in. Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza (prowadzące szkoły i przedszkola) czy Oddział Emerytów Rencistów i Inwalidów – zrzeszający osoby starsze.

Pierwszą formą wsparcia organizacji pozarządowych jest świadomość ich istnienia oraz wykonywanych przez nich zadań. Wtedy dopiero dostrzec możemy ich użyteczność oraz potencjał, który mają w sobie ludzie tworzący NGO.